Tworzenie i generowanie umowy

W SON możesz w prosty i szybki sposób generować dokumenty. Ułatwia to pracę, ponieważ nie musisz już ręcznie wypełniać szablonów, a dzięki temu eliminujesz błędy, które mogłyby się wkraść. 
Jeśli karta najemcy została wypełniona, a oraz zostały dodane należności przyszłe, SON na podstawie zmiennych uzupełnionych w szablonie będzie mógł zaciągnąć te dane do generowanej umowy. 


Jak stworzyć i wygenerować prostą umowę najmu


Jak stworzyć i wygenerować zaawansowaną umowę najmu

Ważne

Jeśli szablon zostanie oznaczony tagami, to najemca również musi być nimi oznaczony, aby pojawiła się ona w polu wyboru na jego karcie.

Czy wiesz, że?

Możesz podpisywać umowy w SON za pomocą podpisu elektronicznego? Sprawdź → Podpis online


Lista zmiennych


Zmienne związane z:


→ Najemcą:

  • Zmienne uzupełniające się automatycznie, pod warunkiem, że są wpisane poprawnie i w odpowiednich polach na Karcie najemcy. Są to np.: Imię, Nazwisko, Adres zameldowania, ICE mail, Kaucja wpłacona, Kaucja wymagana, Numer kontaktowy, czy e-mail
  • Zmienne zaczytywane z należności przyszłych najemcy pod warunkiem, że nazwa zawiera określone słowa CZYNSZ, ŚMIECI, CO np. czynsz najmu mieszkania, zaliczka na śmieci, zaliczka na CO. Są to np.: początek należności przyszłej o typie CZYNSZ, Koniec należności przyszłej CZYNSZ.
  • Zmienne do uzupełnienia przy generowaniu umowy. Są to wszystkie zmienne z listy posiadające dopisek w nawiasie "do uzupełnienia" np. Początek naliczenia (do uzupełnienia), gdzie ręcznie wprowadzamy datę przy generowaniu umowy.


→ Właścicielem

– pod warunkiem, że zostały poprawnie wprowadzone na Karcie właściciela.


→ Nieruchomością

  – podobnie jak w powyższych dwóch kategoriach, warunkiem, aby przy generowaniu umowy dane zaczytały się prawidłowo, jest poprawne uzupełnienie ich na Karcie nieruchomości.
  • Data przekazania pokoju (do uzupełnienia) – nie zawsze dzień przekazania pokoju jest dniem podpisania umowy, dlatego ta dana jest do uzupełnienia podczas generowania umowy.
  • Tabela ze stanem wyposażenia


→ Ogólne:

  • Pełna nazwa i adres oddziału/właściciela – nazwa naszego oddziału, ale jeśli właściciel zaznaczony jest jako wystawca dokumentów, pojawią się tu zamiast nazwy oddziału dane konkretnego właściciela.
  • Imię i nazwisko użytkownika – np. gdy w naszym imieniu umowy podpisuje pracownik.
  • Główny mail – podany w ustawieniach mail (opisane powyżej). W przypadku, gdy podany jest mail "do odpowiedzi", pojawi się tu właśnie ten adres e-mail
  • W tej kategorii stworzyliśmy możliwość dodawania własnych zmiennych tzw. Dodatkowe pole z własną etykietą. Pole może być opcjonalne lub wymagane. Podczas generowania umowy może pojawić się rozwijalna lista z opcjami do wyboru. Więcej na ten temat w powyższym materiale wideo. 

Kategoria najemca

Nazwa
Nazwa systemowa zmiennej
Opis działania
Adres (Dane do faktury) {%tenant_recipient_address%} Adres widoczny w "Dane do faktury" w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Adres pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor_address%} Adres pierwszego poręczyciela
Czas trwania najmu (przedział) przy rezerwacji (do uzupełnienia) {%custom_rent_period%} Czas trwania najmu (przedział) pobierany z utworzonej rezerwacji z możliwością edycji w formularzu generowania dokumentu
Dane pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor%} Imię nazwisko, adres i pesel pierwszego poręczyciela
Data końca rezerwacji {%reservation_deadline_date%} Data końca rezerwacji uzupełniana podczas tworzenia rezerwacji
Data podpisania umowy {%agreement_date_sign%} Data podpisania umowy, pobierana z karty najemcy. Jeśli nie jest wypełniona, system poprosi o jej wypełnienie w formularzu generowania dokumentu
Data urodzenia {%tenant_birthday%} Data urodzenia najemcy
Data zawarcia umowy {%custom_date_agreement%} Data zawarcia umowy do uzupelnienia w formularzu generowania dokumentu
Dzień opłaty w zobowiązaniu CZYNSZ {%liability_payment_days%} Termin płatności w należności czynsz. Przykładowo w przypadku wpisania terminu płatności "9" system wyświetli tutaj liczbę 10 (dzień wystawienia + ilość dni na wpłatę)
E-mail pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor_email%} E-mail pierwszego poręczyciela
ICE Mail {%tenant_ice_mail%} Mail osoby ICE (In case of emergency)
ICE Nazwa {%tenant_ice_name%} Nazwa osoby ICE (In case of emergency)
ICE Telefon {%tenant_ice_phone%} Telefon osoby ICE (In case of emergency)
Identyfikator (ID) {%tenant_id%} Każdy najemca otrzymuje swój unikalny numer w systemie, pojawia się ona przy imieniu i nazwisku.
Imię {%tenant_name%} Imię najemcy
Imię i nazwisko pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor_name%} Imię i nazwisko pierwszego poręczyciela dodanego na karcie najemcy w sekcji poręczyciele
Kaucja wpłacona {%tenant_deposit_sum%} Kwota wpłaconej kaucji widoczna na karcie najemcy
Kaucja wymagana {%tenant_deposit_required%} Kwota kaucji wymagnej widoczna na karcie najemcy
Kod pocztowy (Dane do faktury) {%tenant_recipient_zip%} Kod pocztowy widoczny w "Dane do faktury" widoczna w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Koniec zobowiązania  (do uzupełnienia) {%custom_date_end%} Data końca należności przyszłej o typie czynsz. Jeśli u najemcy takiej należności nie ma, datę trzeba uzupełnić ręcznie w formularzu generowania dokumentu
Kraj {%tenant_country%} Kraj zamieszkania najemcy
Kraj (Dane do faktury) {%tenant_recipient_country%} Kraj widoczny w "Dane do faktury" widoczna w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Kwota czynszu przy rezerwacji (do uzupełnienia) {%custom_reservation_rent%} Kwota czynszu pobierana z utworzonej rezerwacji z możliwością edycji w formularzu generowania dokumentu
Kwota czynszu z mediami przy rezerwacji (do uzupełnienia) {%custom_reservation_rent_with_media%} Kwota czynszu z mediami pobierana z utworzonej rezerwacji z możliwością edycji w formularzu generowania dokumentu
Kwota opłaty za podmianę najemców (do uzupełnienia) {%price_substitution_tenants%} Kwota opłaty za podmianę najemców do uzupełnienia w formularzu generowania dokumentu
Kwota pierwszego czynszu {%custom_first_rent%} Kwota pierwszego czynszu, którą trzeba uzupelnić w formularzu generowania dokumentu
Kwota rabatu za płatność w terminie ze zobowiązania CZYNSZ {%liability_on_time_payment_rebate%} Kwota rabatu za płatność w terminie w należności przyszłej o typie czynsz
Kwota wraz z rabatem za płatność w terminie ze zobowiązania CZYNSZ {%liability_amount_with_rebate%} Kwota wraz z rabatem za płatność w terminie w należności przyszłej o typie czynsz. Przykładowo jeśli kwota przed rabatami wynosi 900 , a rabat to 50, system wyświetli tutaj 850
Kwota wymaganego poręczenia (do uzupełnienia) {%price_required_guarantee%} Kwota wymaganego poręczenia do uzupelnienia w formularzu generowania dokumentu
Kwota zaliczki za media {%amount_down_payment_utilities%} Kwota zaliczki za media do uzupelnienia w formularzu generowania dokumentu
Kwota zobowiązania CO {%liability_heating_fee%} Kwota pobierana z należności przyszłej mającej w swojej nazwie słowo "CO"
Kwota zobowiązania CZYNSZ {%liability_amount%} Kwota należności przyszłej o typie CZYNSZ, dodanej na karcie najemcy
Kwota zobowiązania INNE {%other_liability_amount%} Kwota należności przyszłej o typie INNE, dodanej na karcie najemcy
Kwota zobowiązania ŚMIECI {%liability_waste_fee%} Kwota pobierana z należności przyszłej mającej w swojej nazwie słowo "śmieci"
Liczba dni terminu płatności w zobowiązaniu CZYNSZ {%liability_payment_days_number%} Liczba dni terminu płatności w należności czynsz. Przykładowo w przypadku wpisania terminu płatności "9" system wyświetli tutaj liczbę 9
Mail {%tenant_mail%} E-mail najemcy
Mail do płatności {%payments_mail%} Adres mailowy pobierany z sekcji szczegóły na karcie najemcy
Miasto (Dane do faktury) {%tenant_recipient_city%} Miasto widoczne w "Dane do faktury" w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Miejsce pracy/studia {%tenant_workplace%} Miejsce pracy/studia uzupełnione na karcie najemcy/szczegóły
Nazwa (Dane do faktury) {%tenant_recipient_name%} Nazwa widoczna w "Dane do faktury" w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Nazwisko {%tenant_surname%} Nazwisko najemcy
NIP {%tenant_ten%} NIP najemcy
NIP (Dane do faktury) {%tenant_recipient_ten%} NIP widoczny w "Dane do faktury" widoczna w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Nr konta do wpłat {%tenant_account%} Nr konta do wpłat widoczny na karcie najemcy
Numer dowodu {%tenant_icn%} Numer dowodu najemcy
Numer konta do zwrotu {%tenant_account_deposit_return%} Numer konta do zwrotu kaucji uzupełniony na karcie najemcy/szczegóły
Numer paszportu {%tenant_passport%} Numer paszportu najemcy
Odczyt końcowy liczników {%tenant_final_settlement%} Wartości odczytów końcowych liczników dla tego najemcy
Odczyt początkowy liczników {%tenant_initial_settlement%} Wartości odczytów początkowych liczników dla tego najemcy
Pesel {%tenant_ssn%} Pesel najemcy
PESEL (Dane do faktury) {%tenant_recipient_ssn%} PESEL widoczny w "Dane do faktury" w sekcji szczegóły na karcie najemcy
Pesel/Numer dokumentu tożsamości pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor_idn%} Pesel/Numer dokumentu tożsamości pierwszego poręczyciela
Początek zobowiązania (do uzupełnienia) {%custom_date_start%} Data startu należności przyszłej o typie czynsz. Jeśli u najemcy takiej należności nie ma, datę trzeba uzupełnić ręcznie w formularzu generowania dokumentu
Poziom minimalnych zarobków na rękę {%custom_min_net_earnings%} Poziom minimalnych zarobków na rękę do uzupełnienia ręcznego w formularzu generowania dokumentu
Saldo najemcy {%tenant_balance%} Saldo najemcy aktualne w momencie generowania się dokumentu
Telefon do płatności {%payments_phone%} Telefon do płatności pobierany z sekcji szczegóły na karcie najemcy
Telefon kontaktowy {%tenant_phone%} Telefon kontaktowy do najemcy
Telefon pierwszego poręczyciela {%tenant_first_guarantor_phone%} Telefon pierwszego poręczyciela
Wpłacona kwota rezerwacji {%reservation_deposit_sum%} Wpłacona kwota rezerwacji uzupełniana podczas tworzenia rezerwacji
Zawartość pola "Adres korespondencyjny" {%tenant_correspondence_address%} Zawartość pola "Adres korespondencyjny" na karcie najemcy
Zawartość pola "Adres zameldowania" {%tenant_address%} Zawartość pola "Adres zameldowania" na karcie najemcy
Zawartość pola "Dane do faktury" {%tenant_invoice_data%} Zawartość pola "Dane do faktury" widoczna w sekcji szczegóły na karcie najemcy

W Systemie dołączamy podstawowy wzór umowy, protokołu. W przypadku, gdy jesteś absolwentem Edukacji Inwestowania w Nieruchomości bardziej rozbudowany wzór umowy najmu znajduje się na Forum.

Dodanie szablony umowy z Forum

Aby dodać wzór z forum Absolwentów Edukacji Inwestowania należy po wejściu do edytora (czyli kliknięciu "Dodaj nowy szablon") kliknąć Narzędzia → kod źródłowy, a następnie wkleić kod podany na forum i kliknąć ok.

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami